Lietuvos kariuomenė
Grįžti į pradinįSvetainės medis English Neįgaliesiems

 

 

linkas ministerija 

Uždaviniai ir funkcijos

 
UŽDAVINIAI 

 

 

1. stebėti ir kontroliuoti Lietuvos Respublikos ir jos prieigų oro erdvę;

2. rinkti ir sisteminti radiolokacinę informaciją ir perduoti ją Lietuvos oro erdvę saugantiems ir ginantiems subjektams.

 

  

 

FUNKCIJOS 

 

 

OESKV, įgyvendindama jai pavestas užduotis, atlieka šias funkcijas: 

 

1. turimomis techninėmis priemonėmis stebi ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos ir jos prieigų oro erdvę, fiksuoja ir reaguoja į Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimus;

2. perduoda radiolokacinę informaciją į Bendrą valdymo ir pranešimų centrą Karmėlavoje;

3. teikia informaciją apie padėtį oro erdvėje oro gynybą vykdantiems ir kitiems kariniams vienetams;

4. organizuoja Bendro valdymo ir pranešimų centro funkcijų vykdymą nacionaliniame Oro erdvės kontrolės centre, kai Bendras valdymo ir pranešimų centras negali funkcionuoti;

5. eksploatuoja (organizuoja ir vykdo techninę priežiūrą, remontą, saugojimą ir kt.) OESKV priskirtą karinę ir specialiąją techniką bei įrangą;

6. vykdo karių kovinį rengimą, mokymą bei profesinį tobulinimą pagal patvirtintas kovinio rengimo ir mokymo programas;

7. dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse pratybose, kituose tarptautiniuose karinio bendradarbiavimo projektuose.

 

   

 

 

Pagrindines OESKV užduotis tiesiogiai atlieka Oro erdvės kontrolės centras Karmėlavoje (Kauno raj.) ir šeši radiolokaciniai postai Aukštadvaryje, Juodkrantėje, Degučiuose, Ignalinoje, Šiauliuose ir Gražiškiuose:

 

• Oro erdvės kontrolės centras vykdo Lietuvos Respublikos ir jos prieigų oro erdvės stebėjimą ir kontrolę, priima ir apdoroja radiolokacinėmis bei kitomis priemonėmis užfiksuotą informaciją bei laiku ją perduoda oro policijos funkcijas vykdančiam vienetui; 

• Radiolokaciniai postai vykdo Lietuvos Respublikos ir jos prieigų oro erdvės stebėjimą turimais radiolokatoriais, teikia duomenis apie radiolokacinėmis priemonėmis aptiktus skraidančius objektus į nacionalinį Oro erdvės kontrolės centrą ir Bendro valdymo ir pranešimų centrą.  

 

  

 

 

Pagrindines funkcijas padeda įgyvendinti Techninės priežiūros ir Logistinio aprūpinimo eskadrilės:

 

• Techninės priežiūros eskadrilė užtikrina OESKV radiolokatorių, automatizuotų duomenų apdorojimo sistemų, autonominių elektros šaltinių, laidinės, radijo ir organizacinės įrangos tinkamą techninę kovinę parengtį, techninę priežiūrą ir remontą;

• Logistinio aprūpinimo eskadrilė aprūpina OESKV vienetus transportu ir materialinėmis vertybėmis, reikalingomis materialinei bazei išlaikyti bei tinkamai eksploatuoti ir prižiūrėti OESKV ir Karinių oro pajėgų štabo teritorijas, jose esančius pastatus, statinius ir inžinerinius įrenginius. 

 

   

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2018-12-11
Sprendimas: Fresh Media